Nasze Programy Unijne

Innowacje

Informujemy, iż firma P.H.U. SADDAR Dariusz Sadowiński realizuje projekt pn. ‘Wdrożenie gamy autorskich Eko-Kotew SADDAR jako efekt realizacji prac B+R’. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu III ‘Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości’, działanie 3.3 ‘Innowacje w MŚP’.

Nazwa beneficjenta: P.H.U SADDAR Dariusz Sadowiński

Wartość projektu: 2 192 893,00 zł

Wartość dofinansowania: 959 605,20 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Przedmiotem projektu realizowanego przez firmę PHU SADDAR jest wdrożenie własnych prac badawczo – rozwojowych objętych dofinansowaniem w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 pt. ‘Innowacyjna gama autorskich Eko-Kotew Saddar o różnych właściwościach i przeznaczeniu’.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i poszerzenia oferty produktowej P.H.U. SADDAR na rynku.

Polskie Mosty Technologiczne

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża – przetwórstwo tworzyw sztucznych na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez PHU SADDAR na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN